دسته: ازدواج

0

جشن شکست حصار معلولیت

قشر معلول از افراد نیازمندی است که از نظر اجتماعی و اقتصادی و غیره به شدت مورد ظلم قرار می گیرد/ نرخ بیکاری برای افراد دارای معلولیت درحال حاضر 40 درصد است و همین...