توانبخشی در بهزیستی «معلول محور» می‌شود

حسین نحوی نژاد در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص اولویت‌های معاونت توانبخشی بهزیستی با بیان آنکه این الویت‌ها به چند دسته درون سازمانی و برون سازمانی تقسیم می‌شوند گفت: در سـاختار تشکیلاتی ایـن معاونـت قرار بر این اسـت که حوزه توانبخشـی به یـک حـوزه «معلـول محـور» مبـدل شـود و هر دسـته از معلولان متولی خاص خودشـان را در ایـن حـوزه داشـته باشـند.

وی تصریح کرد: خدماتـی کـه بـه معلولان ارائه می شـود در قالب بسـته‌های خدمتی شـامل آموزش، حمایت، توانمند سـازی و… تعریف می شـود که باید با نـگاه تخصصـی و بـا توجـه بـه مطالبـات و نیازهـای معلـولان و شـرایط زندگـی هـر یـک از آنها،خدمت رسـانی انجام شـود.

معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور در ادامه اظهار کرد: اولویـت بعـدی بهزیستی دسـته بنـدی و نیـاز سـنجی معلولان در سراسـر کشـور اسـت. بـر اسـاس دسـتور رئیس سـازمان، باید در اسـتانهای مختلف اطلاعاتی همچون آمـار معلولان، علـل شـیوع و بـروز، نـوع معلولیـت و… بررسـی و دسـته بنـدی شـوند تـا منابـع و امکانـات بـه صـورت عادلانه در بین آنها تقسـیم شـود.

نحوی نژاد در خصوص راه های دستیابی به اطلاعات و نیاز سنجی هراستان گفت: نظم دهی و هماهنگی اطلاعات درون سازمانی، انجام مطالعات و پژوهش از طریق مرا کز دانشگاهی و استفاده از ظرفیت انجمن‌های صنفی و NGO ها از راه های دستیابی به اطلاعات هر استان و انجام نیازسنجی های دقیق است.توانبخشی

به گفته وی، تصویب لایحه اصلاحی قانون جامع حمایت از حقوق معلاولان در صحن علنی مجلس نیز از دیگر اهداف و الویت های مهم بهزیستی است.

معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور در ادامه افزود: همچنیـن تهیـه گـزارش هـای مـدون در زمینـه معلولیـت و معلولاـن در ایـران و ارسـال آن بـه سـازمان ملـل اولویـت دیگـری اسـت کـه باید بـه آن پرداخته شـود، زیرا ایران از سـال1388 بـه کنوانسـیون جهانـی حقـوق افـراد دارای معلولیـت پیوسـته اسـت و بایـد بـه نهـادهـای بیـن المللـی پاسـخگو باشـد و ارسـال ایـن گـزارش هـا بـرای جـذب همـکاری هـای بیـن المللـی ضروری اسـت.

نحوی نژاد در پایان گفت: سـازمان بهزیسـتی باید بتواند عملکـرد خـود را در معرض دیـد مـردم بگـذارد و بـرای جلـب اعتمـاد همگانـی و اسـتفاده از ظرفیـت‌هـای مردمـی تلاش کند، همچنین باید بتواند صدای افراد ناتوان را بـه گـوش دولتمـردان برسـاند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: