مستندات کمپین

کمپین سراسری پیگیری تصویب لایحه حمایت از معلولین
فرایند کار:
اقدامات قابل انجام
o هماهنگی و همگامی با بهزیستی و پیگیری مشترک
o اطلاع رسانی و جلب نظر و حمایت سمنها
o اطلاع رسانی و جلب نظر و حمایت معلولین
o تهیه یک نامه با متن خوب و لابی با نمایندگان مجلس
o در شهرستانها، لابی و تماس سمنها و معلولین و بهزیستی محل با نماینده شهر خودشان در مجلس به منظور گسترش توجه به این موضوع و آگاهی نمایندگان برای این که وقتی موضوع در مجلس مطرح و پیگیری می شود، بدانند که چیست و آمادگی ذهنی داشته باشند.
o طرح موضوع با هیئت رئیسه مجلس با یک نامه وزین.
• تعیین افراد
o تعیین چند نفر از افراد موثر، توانمند و پیگیر برای هماهنگی کارها به عنوان کمیته مرکزی
o تعیین عوامل و افراد هماهنگ کننده
o تعیین افراد معلول موثر و پیگیر در شهرستانها
o تعیین اشخاص با نفوذ در تهران و شهرستانها و جلب حمایت آنها
• تعیین سمنها
o تعیین سمنهای موثر و پیگیر و با تجربه در این زمینه (برخی سمنها در تهیه لایحه مشارکت و مشورت داشته اند)
o تعیین چگونگی ایفای نقش سمنها در این زمینه
• مبادی و روشهای ارتباط
o معلولین، نمایندگان مجلس، سمنها، روسای بهزیستی شهرستانها، افراد با نفوذ
o تلگرام، ایمیل، فاکس، ملاقات حضوری، تلفن، پیامک، از طریق دوستان و …
• نحوه تعامل
o صدور دستورالعمل از کمیته مرکزی
o درج در تلگرام و اعلام به معلولین
o هماهنگی با رابطین برای اقدام در شهرستانها
o ارسال ایمیل و فاکس
• هماهنگی و به کارگیری رسانه ها
o ارسال خبر و گزارش به خبرگزاریها و خبر نگاران
o دعوت از خبر نگاران برای مصابه و گزارش موضوع
• انعکاس برنامه ریزی شده موضوعات و خبرها و و اتفاقات در مراحل مختلف کار
o روند پیگیری و پیشرفت کارها به معلولین و سمنها و هماهنگ کننده ها اعلام شود
• آمادگی برای اعلام تسریع در طرح و تصویب لایحه
o جمع بندی تمامی اقدامات و پیگیریها و شروع به ارتباط با هیئت رئیسه مجلس برای طرح موضوع
• مراحل اقدامات
o کلیه موارد بالا به ترتیبی که ذکر شد به انجام برسد.