دومین سالگرد جواد ایزدی و جای خالی نگاه نمادین

جواد ایزدی(نابینا) روز چهارشنبه ۱۳ شهریور ۹۸ هنگام پیاده شدن از اتوبوس در ایستگاه فرایبورگ اصفهان با حرکت ناگهانی راننده به طرز دلخراشی دچار جراحات شدیدی شد و جان سپرد…

بیشتر بخوانید