ابهام در “تبدیل وضعیت” و عنوان “معاون وزیری” رئیس بهزیستی

ابهام در “تبدیل وضعیت” و عنوان “معاون وزیری” رئیس بهزیستی بر اساس چارت رسمی تشكيلات سازمان، پست رياست سازمان بهزیستی

بیشتر بخوانید