فوت یک سالمند به دلیل تعلل بهزیستی شیراز در تعطیلی مرکز سالمندان زاگرس

فوت یک سالمند به دلیل تعلل بهزیستی شیراز در تعطیلی مرکز سالمندان زاگرس تعلل بهزیستی شیراز در تعطیلی مرکز سالمندان

بیشتر بخوانید