در نبود حمایت بهزیستی به کلیه‌فروشی رسیده‌ایم

در نبود حمایت بهزیستی به کلیه‌فروشی رسیده‌ایم رویا بابایی خبرنگار حوزه معلولان دخترم معلولیت شدید جسمی، گفتاری و ذهنی دارد.متولد

بیشتر بخوانید